Strategic Practices

Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005


Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005 on monitieteinen tutkimusprojekti, joka yhdistää historian ja etnologian oppialoja. Projektia johtaa etnologian professori Laura Stark Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksesta.

Projekti muodostaa monitieteisen tutkimusryhmän, joka tarkastelee sukupuolen ja vallan teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla yhteiskuntatieteistä omaksuttu sukupuolijärjestelmän käsite on hallinnut gendertutkimusta, mutta poststrukturalistien postmoderni kritiikki on jo osoittanut suljetun ja deterministisen mallin puutteet. Käsite on osoittautunut ongelmalliseksi myös menneisyyttä tarkastelevan empiirisen tutkimuksen käytössä. Sukupuolijärjestelmä on käsitteenä liian rajoittunut mahdollistaakseen sukupuolten välisen dynamiikan ymmärtämisen erilaisissa historiallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa eikä huomioi ihmisten toimijuuden osuutta sen muotoutumisessa. Projektin tavoitteena on nostaa esiin miten eri ihmisryhmät paitsi toimivat valtarakenteiden sisällä myös muokkaavat niitä toiminnallaan.

Kvalitatiivisia menetelmiä ja laajoja empiirisiä aineistoja käyttäen Strategic Practices - projektissa pyritään hahmottamaan uusi teoreettinen kehys, joka sovittaa historiallisen ymmärtämyksen sukupuolen ja vallan tutkimukseen. Kehys mahdollistaa sukupuolidynamiikan paikallisten ja arkisten ilmenemismuotojen hahmottamisen ja uudenlaisen tuoreen empiirisen tutkimuksen.

Projektia rahoittaa Suomen Akatemian Valta Suomessa -tutkimusohjelma (2007–2010). Projektissa työskentelee tutkijoita Jyväskylän yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.Strategic Practices / University of Jyväskylä / Created with Site Studio